بگذر

نقش حیاتی و موثر ماما در سلامت جامعه

نقش حیاتی و موثر ماما در سلامت جامعه

 


به گزارش خبرنگار وبدا جام ،معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : نقش ماما در سلامت مادران باردار ، نوزادان و کل جمعیت نقشی پر رنگ و حیاتی است .
رحیمیان معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : دسترسی به خدمات مامایی نه‌تنها تضمین کننده سلامت مادران باردار است بلکه میزان مرده زایی و مرگ نوزادان را نیز کاهش می دهد و این دسترسی در ایران از سال ۱۳۸۴و باشروع برنامه پزشک خانواده در روستاها آغاز شد وبا طرح تحول سلامت در نقاط شهری تکمیل شد.
وی ادامه داد : در دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام با حدود ۳۰۰ هزارنفر جمعیت و حدود ۴۰۰۰ مادر باردار در هر بازه زمانی تعداد ۷۰ ماما در قالب تیمهای سلامت و مراقبین سلامت حضور دارند که بطور متوسط هر ماما حدود۶۰ نفر مادر باردار را مراقبت می کند.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام بیان کرد،: در گذشته ای نه چندان دور هر مرکز بهداشتی درمانی فقط هفته‌ای یکروز از خدمات مامایی بهره مند می شد.
رحیمیان افزود : تعداد ۹۹.۳ درصد زایمان ها ی سال قبل شهرستان توسط مامای دوره دیده و تحصیل کرده انجام شده است.
وی گفت : زایمان به روش سزارین در جمعیت تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام در سال گذشته حدود ۲۸ بوده است که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد این میزان در کشوری مثل آمریکا ۲۲ درصد، برزیل ۲۵ و شیلی ۲۷ درصد است .در حالیکه حداکثر سزارین توصیه شده سازمان جهانی بهداشت ۱۵ درصد است .
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام افزود :در ایران مطالعات مختلف این میزان را از ۲۰ تا ۶۵ درصد گزارش کرده اند وحتی در بعضی از استان های کشور این میزان حدود ۹۰ زایمانها را به خود اختصاص داده است.

انتشار:
آخرین مطالب