بگذر

معاونت اجرایی

معاونت اجرایی 
نام ونام خانوادگی:   علی وطن پرست 

سمت :    معاون اجرایی مرکز بهداشت 

شماره تماس  52524520  

پست الکترونیکی:  vatanparasta1@trjums.ac.ir  

انتشار: