بگذر

رئیس مرکز بهداشت

معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت 


نام و نام خانوادگی:    محمد رحیمیان 

سمت :  معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت 

شماره تماس :  52525801

شماره فکس  051-52520622 

پست الکترونیکی  rahimianm@trjums.ac.ir

آدرس : خیابان شهید بهشتی - جنب اداره بهزیستی - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - طبقه همکف

انتشار:
آخرین مطالب