بگذر

A SAFE AND HEALTHY FUTURE OF WORK " آینده کاری ایمن و سالم " شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

A SAFE AND HEALTHY FUTURE OF WORK " آینده کاری ایمن و سالم " شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

امروزه بیماریها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانیهای اجتماعی جامعه کارگری و دست اندرکاران مسائل بهداشت حرفه ای تبدیل شده است .نیروی کار بخش مولد جامعه را تشکیل می دهد . به منظور صیانت از منابع انسانی در محیط کار با به کار بردن تمهیدات بهداشت حرفه ای و کنترل عوامل زیان آور محیط کار نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومی، مکانیکی، روانی و... و همچنین توجه به ایمنی در محیط کار می توان حوادث و بیماری های ناشی از کار را به میزان قابل توجهی کاهش داد. وجود بیماریهای حرفه ای و حوادث ناشی از کار به لحاظ :
۱-هزینه های درمانی 2- ایجاد ناتوانی ها ۳-عواملی نظیر زمان از دست رفته کاری 4- کاهش تولید و... بار سنگینی بردوش اقتصاد ملی تحمیل میکند . بنابراین با توجه به اینکه نارسایی بهداشت و ایمنی موجب خسارات های مالی و جانی می گردد ، این موضوع به تنهایی می تواند اهمیت بهداشت حرفه ای و ایمنی و توجه به این روز را نمایان کند. سازمان بین المللی کار(ILO)   نیز از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی مراسمی را در این روز برگزار می کند روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در 28 آوریل هر سال این  مراسم برگزار می شود .شعار سال 2019 میلادی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای از سوی سازمان بین المللی کار (ILO)    با موضوع a safe and healthy future of work  " آینده کاری ایمن و سالم " انتخاب شده است.

انتشار:
آخرین مطالب