بگذر

"بازدید بیش از 6600 مرکز وامکنه تهیه وتوزیع مواد غذایی در طرح سلامت نوروزی"

"بازدید بیش از 6600 مرکز وامکنه تهیه وتوزیع مواد غذایی در طرح سلامت نوروزی"

 

محمد رحیمیان ، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام خبرداد:

"بازدید بیش از 6600 مرکز وامکنه تهیه وتوزیع مواد غذایی در طرح سلامت نوروزی"

رئیس مرکز بهداشت تربت جام ضمن بیان این مطلب که از ابتدای شروع طرح سلامت نوروزی در دانشکده علوم پزشکی تربت جام بیش از 6600 بازدید از مراکز و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده است گفت : از تاریخ 20 اسفند 1397 با شروع طرح سلامت نوروزی در دانشکده علوم پزشکی تربت جام ، بازرسین گروه سلامت محیط کار معاونت بهداشت در شهرستانهای تربت جام وصالح آباد در قالب 32 تیم عملیاتی و 3 تیم ستادی وظیفه نظارت بر مراکز و اماکن تهیه وتوزیع مواد غذای وسامانه های آبرسانی را با دقت بیشتر از گذشته انجام دادندو در این بازدیدها تعداد 139 نفر به دلیل انجام تخلفات بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند.ضمن اینکه تعداد 438 بازدید از سامانه های آبرسانی ، 140 مورد نمونه برداری از مواد غذایی سنتی و صنعتی ، 6671 مورد سنجش با تجهیزات پرتایل ، 380 نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی و تعداد 104 بازدید مشترک با سازمانهاو دستگاههای درگیر برنامه نوروزی انجا م شده است.

وی ضمن تشریح فعالیت سایر گروههای معاونت بهداشت در برنامه امسال طرح سلامت نوروزی گفت : تعداد 122 مورد حیوان گزیدگی ، 2477 مورد مراقبت انجام شده مادران باردار توسط مامای تیم سلامت و بیش از 7400 آزمایش ، برای 1716 نفر مراجعه کننده انجام شده است.همچنین تعداد 71 مورد گزارش مردمی از طریق سامانه 190 و حضوری دریافت شده که توسط همکاران معاونت پیگیریهای لازم در این خصوص صورت گرفته است.

انتشار:
آخرین مطالب