بگذر

سلامت باروری

کارشناس باروری سالم:

                     تکتم شمسی زاده
تلفن:

مستقیم: 05152526234

دانشکده: 05152524520 داخلی 257

شرح فعالیتها:

1-نظارت بر برگزاری کلاسهای مشاوره هنگام ازدواج

 • آموزش مربیان کلاسهای مشاوره هنگام ازدواج
 • تامین و توزیع اقلام آموزشی مورد نیاز
 • دریافت و ثبت آمار مزدوجین در پورتال وزارت

2-نظارت بر اتاق های IUD  گذاری مراکز

 • آموزش و پایش ماماهای IUD گذار در سطح شهرستان
 • تامین و توزیع وسایل مورد نیازاتاق های IUD گذاری

3-نظارت بر اجرای برنامه باروری سالم

 • تامین و توزیع کنتراسپتیوهای مورد نیاز جهت زنان در معرض بارداری پرخطر
 • نظارت بر ارائه خدمات باروری سالم در مراکز و خانه های بهداشت
 • نظارت بر انجام مراقبت و ثبت سامانه سیب توسط بهورزان و مراقبین سلامت و ...
 • تامین و توزیع اقلام آموزشی مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت

4-برگزاری کمیته ارزیابی اعمال جراحی

 • جمع آوری مدارک مورد نیاز متقاضیان توبکتومی
 • برگزاری کمیته ارزیابی و ارائه مدارک متقاضیان به اعضاء کمیته
 • جمع آوری آمار توبکتومی از بیمارستان به صورت ماهیانه و ثبت در پورتال وزارت

دستورالعمل باروری سالم

انتشار: