بگذر

سلامت خانواده، جمعیت و مدارس

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت : 

                                              سرکار خانم نسرین سینایی

                                      تلفن ثابت: 52526234   

                                ایمیل: sinaein1&mums.ac.ir

کارشناس مادران: سرکار خانم عالمه یوسفی

کارشناس باروری سالم: سرکار خانم تکتم شمسی زاده

کارشناس سالمندان و میانسالان: سرکار خانم تکتم پیرو جعفری

کارشناس کودکان: سرکار خانم زهره رضوانیان

کارشناس شیر مادر : سرکار خانم اقدس حمیدی


                                                                                                                          دستورالعملها


شیر مادر 

مادران

  سلامت باروری

میانسالان و سالمندان   

آموزشی 

کودکان

                                                                                                         


                                                                                                                          

انتشار: