بگذر

گسترش

مدیر گروه: مهندس سعید زحمتکش

 اهم فعالیتها:

  • مدیریت، نظارت و اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی و شهرهای زیر20هزارنفر
  • مدیریت، نظارت و اجرای برنامه گسترش و توسعه خدمات بهداشتی درمانی شهر تربت جام و حاشیه شهر
  • مدیریت و نظارت بر استاندارد سازی مراکز ارائه خدمات
  • انجام پایش و نظارت بر روند اجرای برنامه پزشک خانواده
  • نظارت بر روند تکمیل پرونده الکترونیک سلامت خانوار
  • نظارت بر سرشماری، آمار و پنل حوزه معاونت بهداشتی
  • نظارت بر روند اجرای برنامه داوطلبان سلامت
  • پیگیری جذب اعتبار و هزینه کرد سرانه پزشک خانواده
  • نظارت و همکاری در برنامه های مرکز آموزش بهورزی
  • پیگیری سایر برنامه های ابلاغی از وزارت متبوع و سایر امور محوله

انتشار: