بگذر

سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

واحد سلامت روانی – اجتماعی و اعتیاد

***** معصومه دوستکام : مسئول واحد سلامت روانی – اجتماعی و اعتیاد

هدف کلی :

- اجرای برنامه های وزارتی ادغام یافته سلامت روان در راستای اهداف طرح تحول نظام سلامت

اهداف اختصاصی :

1-نظارت بر انجام برنامه مداخلات پیشگیرانه خودکشی

2-نظارت بر برنامه ادغام یافته خدمات پیشگیرانه سوء  مصرف مواد و الکل

3-انجام و پیگیری مداخلات روانی – اجتماعی در بحران و بلایا

4- انجام بازدید وپایش برنامه های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد در راستای اهداف طرح تحول نظام سلامت

5-هماهنگی با معاونت محترم بهداشتی

6-هماهنگی با مدیران گروه ها مسئولین سایر واحدها

7-پیگیری تهیه و چاپ بسته های آموزشی

8-هماهنگی با وزارتخانه و مدیران وزارتی

9- پیگیری کمبودهای واحد درخواستها و نامه های اداری

10- همکاری و هماهنگی با ادارات سطح شهرستان جهت انجام برنامه ها

11- سرکشی و پیگیری کمبودهای مراکز خدمات جامع سلامت

12- نظارت بر فعالیت های کارشناسان سلامت روان ستاد مرکز بهداشت و حاشیه شهر

***** زبیده تیموری:کارشناس پیشگیری و کاهش آسیب

هدف کلی :

  • شناسایی جمعیت تحت پوشش و مناطق پر خطر، پیشگیری و کاهش آسیب از سوء مصرف مواد و الکل

اهداف اختصاصی :

  • شناسایی مناطق پرخطر

2-شناسایی نوع مصرف منطقه

3-ارتقاء سطح آگاهی پرسنل بهداشتی

4- ارائه خدمات پیشگیری و کاهش آسیب

5-شناسایی گروه های پر خطر جامعه و آموزش و اقدامات پیشگیرانه

6- افزایش سطح آگاهی و نگرش افراد کلیدی جامعه

7-بهبود نحوه گزارش دهی

8- ایجاد ساختار نظارتی جهت اجرای برنامه ها از سطح وزارتخانه تا خانه بهداشت

***** نسیم سلطانی

هدف کلی :

  • کاهش رفتارهای خودکشی در جمعیت تحت پوشش نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

اهداف اختصاصی :

  • ارتقاء سطح آگاهی پرسنل بهداشتی در مورد مدیریت ، مراقبت و پیگیری رفتارهای خودکشی
  • ارتقاء نظام ثبت داده های رفتارهای خودکشی
  • ارائه خدمات پیشگیری از خودکشی
  • افزایش سطح آگاهی و نگرش افراد کلیدی جامعه
  • بهبود نحوه گزارش رفتارهای خودکشی در رسانه ها
  • ایجاد ساختار نظارتی جهت اجرای برنامه از سطح وزارتخانه تا خانه بهداشت

 

 

 

 

انتشار: