بگذر

اطلاعیه طرح مطالعه سلامت بهورزان

اطلاعیه طرح مطالعه سلامت بهورزان

طرح مطالعه سلامت بهورزان دانشکده علوم پزشکی تربت جام از مورخ 1396/4/18 در محل مرکز آموزش بهورزی و باز آموزی برنامه های سلامت آغاز شد

بهورزان محترم طبق برنامه زمانبندی اعلام شده به مراکز بهداشتی درمانی لازم است در محل حضور بهم رسانند . ضمنا بهمراه داشتن کارت ملی و دفترچه بیمه خدمات درمانی و یک عدد ناخنگیر الزامی است .

اضافه می گردد بهورزان لازم است ناشتا بوده و از کوتاه کردن ناخنهای دست و پا ،لاک زدن و حنا گذاشتن ناخنها پرهیز نمایند

انتشار:
آخرین مطالب