بگذر

واحد آموزش و ارتقای سلامت

کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت: خانم فاطمه جلیلی
ایمیل: Jalilif2@mums.ac.ir
تلفن مستقیم : 52525765
تلفن دانشکده علوم پزشکی : 21-52524520 داخلی: 219

معرفی واحدآموزش وارتقای سلامت:

مقدمه :
آموزش يكي از عناصر كليدي رشد و توسعه و يكي از مهمترين راهبردهاي تضمين موفقيت هاي خدماتي در تمامي ابعاد مختلف اجتماعي است . آموزش موثر یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی برای رسیدن به اهداف است. درعرصه سلامت ، آموزش سلامت با هدف ترغيب مردم به اينكه بخواهند سالم باشند, بدانند چگونه سالم بمانند , براي حفظ سلامت فردي و اجتماعي اقدام نمايند و در موقع لزوم طلب كمك كنند، جزء لاينفك سيستم ارائه خدمات بهداشتي به شمار مي رود وآن بخش از مراقبت‌هاي بهداشتي است كه به تغيير نگرش و رفتارهاي مربوط به سلامت تأكيد مي‌كند. هدف آموزش سلامت در حقيقيت تعالي رفتار سالم است كه با تركيبي از حمايت‌هاي آموزشی، ساختاري و اقتصادي صورت مي‌گيرد.
امروزه الگوي بيماري ها تغيير كرده است و بيماري هاي غير واگير بيشترين عامل مرگ و مير را تشكيل مي دهند . بررسي اين بيماري ها نشان مي دهد كه عوامل ايجاد كننده بسياري از اين بيماري ها مرتبط با رفتار انسان هاست و بار بيماري هايي كه به جامعه بشري تحميل مي شود توسط خود بشر ايجاد مي شود مثلا بيشترين عامل مرگ و مير در جهان ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي است كه عوامل خطر ساز اين بيماري ها تا حدود زيادي در رفتار هاي انسان ها ريشه دارد و اگر بخواهيم جامعه سالمي داشته باشيم بايد فعاليت هاي سلامت را بطور مستمر و برنامه ريزي شده در جهت ارتقاي سلامت جامعه پيش ببريم .

 ارتقاي سلامت ، در برگيرنده سه فاكتور است : آموزش سلامت ، حفاظت از سلامت و پيشگيري از بيماري ،كه بدون برنامه ريزي موزون ، هماهنگ ، همزمان و برابر براي هر يك از اين سه فاكتور نميتوان به ارتقاي سلامت مردم اميدي موضوع ارتقاء سلامت امروزه به عنوان يك مفهوم كليدي در راستاي توسعه جوامع به حساب مي آيد چرا كه انسان سالم محور توسعه پايدار محسوب شده و سلامتي نيز ابعاد گسترده اي، همچون سلامتي جسمي رواني اجتماعي و معنوي را در برمي گيرد. بديهي است كه نيل به اين اهداف نيازمند همكاري و مشاركت گسترده كليه سازمانها و نهادهاي اجتماعي مي باشد راهکارها و اقدامات لازم برای ارتقای سلامت شامل ظرفیت سازی برای ارتقای سلامت ،تقویت سیستم های بهداشتی، مشارکت و همکاری بین بخشی، توانمندسازی جامعه ،افزايش سواد سلامت و ترويج رفتارهای بهداشتی است.
هدف كلي:
تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه از طريق توانمندسازی مردم براي ارتقاي سلامت خود،خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند در راستای سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه کلان اقتصادی،سياسی،اجتماعی و فرهنگی کشور
استراتژی ها:

ترویج شیوه زندگی سالم درجمعيت تحت پوشش دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت جام
افزایش ظرفیت سازي نظام سلامت در زمینه ارایه خدمات آموزش سلامت مبتنی بر شواهد
ترویج رویکرد ارتقای سلامت در سیستم ارایه خدمات بهداشتی و سایر بخش های دولتی
جلب حمايت و مشاركت محيط هاي حامي سلامت
توسعه كمي و كيفي مداخلات آموزشي و رسانه اي در نظام ارائه خدمات سلامت


شرح وظايف واحد آموزش سلامت ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
1-اجرای سياست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت
2-ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه
3-برنامه ريزی برای انجام نيازسنجی آموزشی مرتبط با اولويت های سلامت منطقه
4-طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و ساير شواهد در منطقه
5-آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشکده علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
6-توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ايفای وظيفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
7- برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت
8- ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه
9- مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه
10- سازماندهی و نظارت بر توزيع نيروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش
 11-تامين و توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزينه کرد آنها
12-جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه
13-مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی منطقه برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
14-همکاری با صدا و سيما و ساير رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه
15-مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، بيمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در منطقه
16-مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
17- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در منطقه
18-توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه
19-مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
20-همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه
21-مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه
22-جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه
23-حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه
24-مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
25-شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
26-همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی و معرفی رويکردها و برنامه های جديد به آنها

شرح وظايف واحد آموزش سلامت ستاد مرکز بهداشت شهرستان
1. اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه
2. برنامه ريزی برای انجام نياز سنجی آموزشی براساس اولويت های سلامت شهرستان
3. طراحی برنامه های آموزشی براساس نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و و ساير شواهد در شهرستان
4. ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه شبکه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان
5. آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
6. برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت
7. ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت شهرستان
8. مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان
9. توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
10. جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان
11. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی شهرستان برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
12. همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی
13. مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، بيمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در شهرستان
14. مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان
15. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در شهرستان
16. توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان
17. مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
18. همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در شهرستان
19. مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان
20. جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه
21. حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان
22. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
23. شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
24. همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی و معرفی رويکردها و برنامه های جديد در شهرستان

دستورالعملها و تیزرهای آموزشی


برنامه های جدید دفترآموزش وارتقای سلامت

انتشار: