بگذر

گروه بیماریهای واگیر

گروه بیماریهای واگیر

گروه پیشکیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

مدیر گروه : پرویز فقهی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

پست سازمانی: کارشناس مسئول واحد بیماریها

سابقه کار: 26 سال

تلفن واحد: 05152526134 

ایمیل: feghhip1@mums.ac.ir 

کارشناسان گروه:

  • دکتر غلامرضا اسماعیلی:                   سمت:  پزشک اپیدمیولوژی 

  • محمد نبی زاده:                                     سمت: کارشناس بهداشت عمومی (بیماریهای زئونوز: سالک، تب مالت، CCHF و...)          

  • محمد کشتمندی جامی:                 سمت : مسئول واکسیناسیون و زنجیره سرد، HIV/AIDS     

  • مسعود طاهری:                                      سمت : مسئول هاری

شرح فعالیتها:

سل:

هماهنگی و نظارت بر نحوه کشف ، مراقبت و درمان بیماران مبتلا به سل تأمین داروی مورد نیاز بیماران تأمین وسایل مورد نیاز نمونه گیری افزایش سطح اطلاعات پرسنل بهداشتی از طریق برگزاری جلسات آموزشی متعدد 

زئونوز و بیماریهای منتقله توسط ناقلین:

نظارت و هماهنگی سایتهای هاری نصر آباد ، صالح آباد و ستاد دانشکده دریافت آمار ماهیانه سایتهای هاری و برنامه ریزی نظارت بر نحوه وارد نمودن اطلاعات سایتهای هاری در پورتال کشوری تأمین وسایل و ملزومات سایتهای هاری برنامه ریزی جهت کنترل تب مالت و هماهنگی با سازمانهای ذیربط نظارت بر درمان بیماران مبتلا و تأمین داروی مورد نیاز جهت درمان بیماران دریافت آمار مبتلایان کشف شده در آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی و اعلام به مراکز مربوطه برنامه ریزی جهت کنترل سالک و کاهش موارد بروز  نظارت بر درمان بیماران مبتلا و تأمین داروی مورد نیاز انجام چک حشره شناسی جهت شناسایی کانونهای احتمالی تلاش برای جلوگیری از وقوع بیماریهای cchf  

آنفلوانزا و بیماریهای نوپدید و بازپدید:

برنامه ریزی جهت جلوگیری از بروز بیماریهای نوپدید و بازپدید تأمین واکسن مورد نیاز شهرستان و تزریق در زمان مربوطه برگزاری جلسات آموزشی متعدد جهت گروههای هدف تهیه بنرهای آموزشی و تراکت تجهیز آزمایشگاه تشخیص مالاریا و افزایش مهارت نمونه گیران.

HIV/AIDS :

-تهیه برش برنامه عملیاتی دانشکده از برنامه ملی استراتژیک کنترل عفونت اچ آی وی ایدز

-انجام مشاوره موارددارای رفتار پرخطر

-انجام رپیدتست تشخیصی بیماری اچ آی وی ایدز

-برنامه ریزی برنامه های آمورشی وتبلیغاتی در مورد بیماری ایدز وبزرگداشت روز جهانی ایدز

-تهیه کیت رپید تست تشخیص جهت پایگاههای بهداشتی مجری طرح pmTCT

-هماهنگی جلسات کمیته sip شهرستان وهماهنگی با سایر ادارات

-تامین داروی پروفیلاکسی موارد بعداز تماس  یا درمان موارد اچ آی وی مثبت

-تهیه موارد آموزشی(بنر ،تراکت ،.....)

-برگزاری جلسات آموزشی پودمانی و.... جهت پرسنل جهت تربیت مربی

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن:

-تهیه برنامه عملیاتی کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن دانشکده بر اساس برنامه کشوری                                      
-هماهنگی ونظارت بر کشف موارد مشکوک به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وتهیه نمونه وارسال موارد
-تهیه محیط انتقال موارد بیماریهای قابل نمونه گیری ودستورالعهملها                                                                
-تهیه واکسنهای روتین  مورد استفاده در زنجیره سرد دانشکده
-توزیع واکسن به مراکز وپایگاههای بهداشتی                                                                                      
-کنترل ونظارت بر زنجیره سرد شهرستان
-برگزاری دوره های پودمانی وباز آموزی در خصوص قابل پیشگیری با واکسن                                                    
-ایجاد هماهنگی بین بخشی ودرون بخشی
-تجهیز ونظارت بر پایگاه بهداشتی بیمارستان سجادیه                                                                              
-تامین تجیزات مورد نیاز زنجیره سرد شهرستانفرمها و دستورالعملها:فایلهای آموزشی                                                                                                                 فرمهای بررسی و چک لیستها


انتشار: