بگذر

مرکز آموزش بهورزی

مرکز آموزش بهورزی

مركز آموزش بهورزي و بازآموزی برنامه های سلامت
تربت جام

معصومه حاجی پور: مدیر مرکز آموزش بهورزی تربت جام

 • آدرس : بولوار شهید باهنر، میلان بهورز، مرکز آموزش بهورزی و برنامه های بازآموزی تربت جام
 • شماره تلفن : 52523223
 • شماره تلفن اتاق مدیر : 52547124

همکاران:


ردیف

نام و نام خانوادگي

سمت

سوابق خدمتي به سال

آدرس ایمیل

آموزشي

غير آموزشي

1

معصومه حاجي پور

مدير مركز آموزش بهورزي

23سال

-

hajipurm1@mums.ac.ir

2

حميده اباذري

مربي مامایی و رابط بازآموزی

11سال

4 سال

abazarih951@mums.ac.ir

3

عزت تبريزي

مربی سلامت خانواده

19سال

1 سال

tabrizie1@mums.ac.ir

4

فاطمه السادات موسوی

مربی پرستار

1 سال

10 سال

musavif1@mums.ac.ir

5

زهرا رضایی

مربی بیماریها

-

7 سال

Abc.rezaei@yahoo.com

6

جوادشیرین عظیمی

مربی بهداشت محیط

2 سال

5 سال

Ja.azimi@gmail.com

 

مركز آموزش بهورزي و بازآموزی برنامه های سلامت

رسالت:
تربیت نیروی انسانی جهت ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به جمعیت های تحت پوشش

وظایف مرکز آموزش بهورزی:

1. پذيرش بهورز

2. آموزش وتربیت دانش آموزان بهورزی

3. آموزش و بازآموزی کارکنان نظام سلامت

4. سایر وظایف


پذیرش بهورز

 • از طريق تشكيل كميته پذيرش بهورز شهرستان و با حضور : مدير مركز آموزش بهورزي كارشناس مسئول گسترش مركز بهداشت شهرستان رئيس مركز بهداشت شهرستان  مسئول حراست ، مسئول كارگزيني مركز بهداشت شهرستان به منظور:
 • 1- تعيين روستاهاي داراي اولويت از نظر جذب و پذيرش بهورز
 • 2- بررسي پستهاي بلاتصدي بهورزي 
 • 3-اعلام نياز وتعيين اولويت ها به مركز بهداشت استان و پيگيري كسب مجوز با همكاري حوزه معاونت بهداشتي
 • 4-توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر خا نه هاي بهداشت و جلب همكاري مردم ، شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره از طريق مراجعه مستقيم مدير ،مربيان و كارشناسان واحد گسترش مركز بهداشت شهرستان
 • 5-بر قراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات
 • 6 - اطلاع رساني در خصوص پذيرش بهورز بومي در سایت دانشگاه علوم پزشکی و در روستاهاي مورد نظر از طريق نشر آگهي در مساجد، خانه بهداشت ،مراكز بهداشتي درماني ، اماكن عمومي و غيره
 • 7-جمع آوري و بررسي مدارك مورد نياز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظيم پرونده و صدور كارت شركت در جلسه آزمون
 • 8-تائيد بومي بودن و محل سكونت داوطلبان
 • 9 -برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش
 • 10-اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام و تكميل پرونده در مركز آموزش بهورزی
 • 11-فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مركز صورت مي گيرد.

آموزش وتربیت دانش آموزان بهورزی

 • اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملي و كار آموزي و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي
 • تامين امور رفاهي بهورزان و دانش آموزان بهورزي با همكاري امور اداري
 • برنامه ریزی آموزشی پایه اول و دوم ( نظری –عملی و کارآموزی )
 • برگزاري آزمون هاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون نهایی
 • تهیه و تدوین طرح درس روزانه و كلي و چك ليست هاي آموزشي و مهارتی بر اساس آخرین دستورالعملها
 • تهیه  و تدوین چک لیست های کار آموزی و امتحانات
 •  تهیه و تدوین چک لیست های کار آموزی و امتحانات
 • اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملي و كار آموزي و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي
 • ارزشیابی مستمر دانش آموزان در طول پایه
 • ارزشیابی دانش آموزان در پایان پایه
 • ارزشیابی نهایی
 • برگزاري امتحانات هر پايه در طول دوره آموزش
 • نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي و باز خورد به مدير مركز مربوطه
 • تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان
 • بر پايي اردوهاي علمي ، فرهنگي ، تفريحي دانش آموزان  بهورزي در معيت مربيان
 • اجراي آموزش عملي و كارآموزي کمکهای اولیه و......  در بيمارستان

آموزش و بازآموزی کارکنان نظام سلامت

 • حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان 
 •  تشكيل كميته آموزش شهرستان ( متشكل از رئيس مركز بهداشت شهرستان , مسئولين ستادي بر حسب مورد ، مدير مركز آموزش بهورزي )كه به منظور اجراي وظايف زير صورت مي گيرد.
 • 1-نيازسنجي آموزشي به صورت متمركز و بررسي اطلاعا ت ماندگار از دوره هاي برگزار شده پس از  شش ماه جهت بهورزان شاغل وکارکنان رده میانی و با همكاري واحدهاي ستادي
 • 2-اعلام نتايج نياز سنجي ها به واحد هاي ستادي
 • 3-دريافت نيازهاي آموزشي كاركنان از واحدهاي مختلف مركز بهداشت شهرستان
 • 4- تطبيق نيازهاي واحدها با نياز واقعي بهورزان  و کارکنان رده میانی شرايط موجود
 • 5-برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي با همكاري واحدهاي ستادي
 • 6-نظارت و ارزشيابي كلاسها و كارگاههاي برگزار شده بر اساس چك ليست ( تهيه طرح درس ، پيش آزمون و پس آزمون , نحوه تهيه سئوالات , انتخاب مربي و ... )
 • 7-ارزشيابي دوره هاي آموزش در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور بررسي و تجزيه و تحليل پيشنهاد ها و تعيين نارساييها و ارائه فرمهاي لازم جهت رفع نارسائيها و بهبود آموزش
 • برگزاري كلاس هاي عملي و مهارت آموزي جهت كاركناني كه در اين زمينه نياز به آموزش دارند .
 • - طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري ( از راه دور ) بهورزان و برگزاري آزمون فصلنامه بهورز
 • - مشاركت در برنامه ريزي و برگزاري سمينارهاي آموزشي , ارزشيابي آنها و تجزيه و تحليل نظرات و پيشنهادات شركت كنندگان و انعكاس آن به مسئولين اجرايي
 • - بررسي سياستها و خط مشي هاي نظام اداري كشور در زمينه آموزش كاركنان دولت
 • - شناسايي استراتژيها و جهت گيريها ي آموزشي
 • - بررسي و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشكلات آموزشي و ارائه طرحهاي اجرايي مناسب
 • - انجام مطالعات و پژوهش در زمينه برنامه هاي آموزشي اجرا شده در سطح آموزش و اجرا
 • - بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي تخصصي مديريت و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب با همكاري واحدهاي مرتبط مركز بهداشت
 • - تعيين روش و شيوه آموزش با هماهنگي واحدهاي ستادي
 • - تامين و پيگيري ايجاد فضا و وسايل كمك آموزشي مناسب
 • تذكر: دبير كميته آموزش مدير مركز آموزش بهورزی مي باشد .

سایر وظایف

 • برگزاري مراسم  بزرگداشت روز بهورز با همكاري ساير واحد هاي ستادي
 • انتخاب بهورز و مربي نمونه
 • تشكيل شوراي بهورزي
 • مشاركت در نظارت بر عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني
 • ارسال نتايج نظارت ها و پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان
 • مشاركت در كميته هاي آموزشي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان
 • همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد
 • تمهيد مقدمات دريافت ديپلم كار دانش بهورزان  (آیین نامه اجرایی در یافت دیپلم کار دانش بهورزان شفاف سازی گردد و مجدد در این آیین نامه گنجانده شود.)
 • مشاركت در امور اداري بهورزان ( ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي ،تغيير  عنوان و ...)
 • پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني
 •  مشاركت در كميته نقل و انتقالات (به ويژه بهورزان)
 • همكاري با فصلنامه بهورز , جمع آوري و استخراج نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل از طريق فرم هاي نياز سنجي كاركنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 • تهيه و جمع آوري مطالب آموزشي مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر  فصلنامه
 • طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري ( از راه دور ) بهورزان و برگزاري  آزمون فصلنامه بهورز

 

انتشار:
آخرین مطالب