بگذر

واحد آمار

مسئول واحد آمار:

مریم السادات شجاعی

تلفن: 52524520   داخلي 219/220


ایمیل: ShojaeiM3@mums.ac.ir

شرح فعالیتها:

اين واحد وظيفه جمع آوري آمار و اطلاعات مربوطه(جمع آوري "داده هاي جمعيتي با انجام سرشماری و باز شماری" و "داده هاي برگه هاي زيج حياتي" به تفکيک خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي به صورت الکترونيکي و ثبت داده هاي مرگ و مير) بررسي زيج حياتي واستخراج شاخص هاي مرتبط ـ بررسي و جمع بندي اطلاعات جمعيتي،تجزيه و تحليل داده هاي آماري (مرگ ومير، جمعيت،زيج حياتي و ...) استخراج شاخص ها و اعلام نتايج حاصله به مديران رده هاي مياني در سطح استان و شهرستان، همكاري با كليه واحدهاي ستادي و ساير بخشهاي توسعه در خصوص تجزيه و تحليل اطلاعات ـ همكاري و راهنمائي دانشجويان و پژوهشگران حوزه بهداشت و واحد هاي ستادي دانشکده در خصوص تهيه طرحهاي تحقيقاتي و تجزيه و تحليل اطلاعات را بر عهده دارد.

      فرمها و دستورالعملها

 

 زیج حیاتی                                                                                                         دستورالعمل تکمیل زیج حیاتی

انتشار:
آخرین مطالب