بگذر

واحد بهداشت دهان و دندان

کارشناس مسئول واحد دهان و دندان: علی نعمتی


                                                                                      تلفن: 05152525795


                                                                              ایمیل: nematia1@trjums.ac.ir


همکاران:

 

تکنسین برق و تعمیرات واحد دهان و دندان: خالد اربابی مهمترین فعالیتهای واحد دهان و دندان:

در سطح یک خدمات:

 1. تامین وسایل مصرفی و تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه خدمات دهان و دندان در سطح خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشت شهری.
 2. تامین وارنیش فلوراید مورد نیاز جهت کودکان زیر 14 سال تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان.
 3. نظارت بر سامانه سیب در خصوص ثبت خدمات سطح یک در سامانه.
 4. بازدید و نظارت از نحوه عملکرد و ارائه خدمات سطح یک در خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت شهری.
 5. نظارت بر ارجاع صحیح گروه هدف به سطح دو خدمات دهان و دندان.

در سطح دو خدمات:

 1. فعال سازی واحد های دندانپزشکی طبق چارت گسترش معاونت بهداشت.
 2. تامین نیروی دندانپزشک جهت مراکز دارای واحد دندانپزشکی.
 3. تامین تجهیزات و وسایل مصرفی واحدهای دندانپزشکی.
 4. برگزاری کمیته اجرایی طرح تحول سلامت دهان و دندان.
 5. پاسخگویی به مشکلات و رفع نواقص احتمالی تجهیزات و ....
 6. برنامه ریزی اجرای همایشها و نمایشگاههای اجرایی در حیطه دهان و دندان.
 7. نظارت بر انجام خدمات سطح دو ارائه شده توسط دندانپزشکان تحت پوشش.
 8. جمع آوری آمار و کارکردهای واحدهای دندانپزشکی بصورت ماهیانه.
 9. انجام پایش دندانپزشکان بصورت فصلی.
 10. نظارت بر سامانه سطح یک و دو خدمات دندانپزشکی.

دستورالعملها: 


                                                                                                  

               

اخبار  و  اطلاعیه های اداره سلامت دهان و دندان وزارتدانستنیهای سلامت دهان و دندان ویژه مراقبین سلامت  دانلود فیلمهای آموزشی   
     
     انتشار: